Η έννοια της βιωσιμότητας υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων χωρίς όμως να χρησιμοποιεί τον όρο “βιωσιμότητα” ή “αειφορία”. Πρακτικές οι οποίες είχαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος του οποίου ζούμε και την βελτίωση της συνολικής διαβίωσης μας συναντώνται σε διάφορους πολιτισμούς πριν την δημιουργία του όρου. To 1987 όμως έρχεται η αναφορά Brundtland στα πλαίσια του World Commission on Environment and Development (WCED) να δώσει όνομα στην έννοια αυτή. Ξεκινώντας λοιπόν από τον ορισμό της αειφορίας, σύμφωνα με το Brundt-land Report, “η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία καλύπτει και προλαμβάνει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υποβαθμίζει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες”.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!