Έχοντας ολοκληρώσει τη θεωρητική τοποθέτηση σε θέματα αειφορίας, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο προχωράμε σε μια πιο πρακτική προσέγγιση των βιώσιμων πρακτικών. Θα αναλύσουμε θέματα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, πλαστικών, ενέργειας, νερού και προστασίας της βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν επίσης τρόποι κατάρτισης της επιχείρησης στον κοινωνικό τομέα της αειφορίας και τέλος, θα παρουσιαστούν όλα τα πιθανά εργαλεία και μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας και βιωσιμότητας.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!