Οι ιδιαιτερότητες του Τουριστικού τομέα στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες με αναπτυγμένο εποχικό τουρισμό, δημιουργούν συχνά μία εναλλαξιμότητα και κινητικότητα στο προσωπικό, συνθήκες, που σε συνάρτηση και με πολλούς άλλους παράγοντες, δυσκολεύουν το σχεδιασμό και υλοποίηση μακροχρόνιων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Από την πλευρά τους οι εποχιακά εργαζόμενοι τον κλάδο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αλλάζουν εργοδότη ανά τουριστική περίοδο, δεν έχουν το χρόνο για ουσιαστική εκπαίδευση και ανάπτυξη, καθώς την περίοδο που έχουν άφθονο χρόνο πχ το χειμώνα, βρίσκονται εκτός εργασίας, αλλά και όταν θα προσληφθούν, πολύ συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί από την πρόσληψη μέχρι την αιχμή της τουριστικής περιόδου είναι πολύ σύντομος. Έτσι η λύση της Εκπαίδευσης στην Εργασία (On-the-Job- Training) προβάλει ως μια αποτελεσματική και αναγκαία λύση για όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της περιόδου με διαρκείς και ευέλικτες παρεμβάσεις, όταν και όσο αυτές είναι αναγκαίες. Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί μακροχρόνια και ουσιαστική λύση, όταν εφαρμόζεται από μόνη της, χωρίς να υπάρχει ενιαίος και μακρόπνοος σχεδιασμός και προγραμματισμός, όμως μπορεί, αν εφαρμοστεί σωστά, να παρέχει σε πρώτο επίπεδο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στο παρόν εγχειρίδιο θα παρουσιαστούν τα βήματα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Εργασία (On-the-Job-Training).

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!