Στην παρούσα μελέτη αποτυπώνονται οι βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές στον τουρισμό σε διεθνές επίπεδο, αξιολογείται η υπάρχουσα κατάσταση και παρουσιάζεται ένας Στρατηγικός Οδικός Χάρτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Τουρισμού. Στον Οδικό Χάρτη περιλαμβάνονται κατευθύνσεις για τη δημιουργία έξυπνων προορισμών όπου ο ρόλος της βιωσιμότητας είναι σημαντικός (ενότητα 2.3). Ειδική βαρύτητα σε σχέση με τους έξυπνους προορισμούς, έχει η ενίσχυση της βιωσιμότητας μέσα από τη χρήση τεχνολογίας Ιnternet οf Τhings και τεχνητής νοημοσύνης, για τη βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας, αποβλήτων, νερού και μετακίνησης, καθώς και για την παρακολούθηση της διαχείρισης των πόρων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Επίσης, στο παράρτημα καταγράφονται καλές πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!