Ο χωρικός σχεδιασμός συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς θα πρέπει αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου (περιφερειακού, εθνικού κοκ). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του καθεστώτος και του τρόπου λειτουργίας της Εκτός Σχεδίου Δόμησης (ΕΣΔ) στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο της τουριστικής οικοδομικής δραστηριότητας, προκειμένου να διατυπωθεί μια συγκροτημένη πρόταση εξορθολογισμού του θεσμού της ΕΣΔ – παράλληλα και του συναφούς φαινομένου της Αυθαίρετης Δόμησης (ΑΔ).

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!