Η μελέτη παρουσιάζει την κατάταξη της Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών, σύμφωνα με τον δείκτη Travel and Tourism Development Index 2021 (ΤΤDI) του World Economic Forum στην οποία καταγράφονται και οι προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης της χώρας τα επόμενα χρόνια. Οι προτάσεις συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς ο δείκτης TTDI καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τομέα.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!