“Ο χωρικός σχεδιασμός συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς θα πρέπει αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου (περιφερειακού, εθνικού κοκ). Οι κατευθύνσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της παροούσας μελέτης για τη χωρική οργάνωσης του τουρισμού στο σύνολο των περιφερειών είναι: “ποιοτική αναβάθμιση”, “εμπλουτισμός και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος”, “σύνδεση με τον πολιτισμό και τους περιβαλλοντικούς πόρους”, “ανάπτυξη Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού (ΕΕΜΤ)”, “προώθηση Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΤΔ) ή/και Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (ΣΤΚ), έναντι της “σημειακής χωροθέτησης” καθώς και “περιορισμός ή/ και κατάργηση εκτός σχεδίου δόμησης”.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!