Στη μελέτη παρουσιάζεται μία καταγραφή δημόσιων έργων, που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι του τουριστικού τομέα θεωρούν κρίσιμα για την αναβάθμιση της λειτουργίας των τουριστικών προορισμών και συνεπώς απαραίτητα για τη διατήρηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Τα περισσότερα από τα προτεινόμενα έργα ικανοποιούν τα κριτήρια της αειφορίας -συχνά σε συνδυασμό με ενέργειες για ψηφιοποίηση- και μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου, εξωστρεφούς, ανταγωνιστικού και βιώσιμου πλαισίου ανάπτυξης.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!