Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα στην Ευρώπη και στις συμμετέχουσες χώρες στο έργο Hotels4Climate (Κύπρο, Ελλάδα και Γερμανία), που απευθύνονται στις ΜΜΕ και ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα. Επίσης, παρουσιάζονται άλλα μέσα, πέραν των χρηματοδοτικών, όπως επίσης και τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την προώθηση της υλοποίησης έργων που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!