Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Δημιουργία εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων» της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» που προκήρυξε το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), σύμφωνα με τη με Αριθμό: 3/2020 Διακήρυξη (Α.Π. ΕΞ. 000048–30/07/2020) και με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 86191. Η εργαλειοθήκη που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις (υφιστάμενες, ή υπό ίδρυση) στη βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους, στην αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής τους, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή πηγών και ερευνών αναφορικά με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), με έμφαση στον κλάδου του ελληνικού τουρισμού και ειδικότερα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ώστε να αποτελέσουν μία ανάγνωση που θα προσφέρει έμπνευση για δράση από τη μεριά του επαγγελματία, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής επιχείρησης ή του τουριστικού φορέα. Συνεπώς, θεματικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή της στις ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Στην εποχή μας, η συνεχώς αυξανόμενη είσοδος νέων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες, οδήγησε τις εταιρείες στη χρήση νέων στρατηγικών και διαδικασιών, όπως το Μάρκετινγκ (διαφήμιση, συσκευασία προϊόντος, κτλ.), την επέκταση σε νέες αγορές (διεθνοποίηση), την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και στην υιοθέτηση της στρατηγικής να μην ανταγωνίζονται βάσει χαμηλών τιμών και κόστους αλλά δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Οι επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να επιβιώσουν τα τελευταία πενήντα χρόνια είχαν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του γρήγορα μεταβαλλόμενου περιβάλλοντός τους. Έτσι, η επιβίωση μιας επιχείρησης σήμερα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να προσαρμόζεται ταχύτατα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, το οποίο πλέον έχει αναγνωριστεί από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις ως «η κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή» και μόνο. Με βάση αυτές τις συνθήκες, τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένα να αναπτύσσουν συχνά νέες μεθόδους και τεχνικές διοίκησης των εταιρειών ώστε να προσφέρουν την μέγιστη ικανοποίηση στον πελάτη. Εύστοχα λοιπόν χρησιμοποιείται ο όρος «ικανοποίηση του πελάτη» ως συνώνυμο της ποιότητας. Η ζήτηση παροχής υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη στον τομέα της φιλοξενίας καθώς και γενικότερα στον κλάδο του τουρισμού. Η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα επιλέγεται από τον υποψήφιο πελάτη βάσει της ποιότητας που προσφέρει και σε μικρότερο βαθμό βάσει της τιμής. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι οι καταναλωτές τις περισσότερες φορές σχεδιάζουν τις διακοπές τους αρκετά νωρίτερα έτσι ώστε να μπορέσουν να συλλέξουν τα απαραίτητα χρήματα για τον προορισμό τους. Άλλωστε η ικανοποίησή τους από τη διαμονή τους είναι το απαραίτητο συστατικό για τη μέγιστη ικανοποίησή τους. Συνεπώς, είναι λογικό και επόμενο, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες Ολικής Ποιότητας.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!