Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδηγό σε σχέση με την αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταλύματα. Ο οδηγός εξετάζει τις νομικές απαιτήσεις διαχείρισης των αποβλήτων και δίνει έμφαση στις πρακτικές μείωσής τους με κύριο άξονα την ανακύκλωση. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις προτεινόμενες διαδικασίες ανακύκλωσης, τις διαδικασίες για την χαρτογράφηση των στερεών αποβλήτων, την αποθήκευση και τη διαχείρισή τους, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τον περιορισμό και την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!