Ο στρατηγικός σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού (human resource planning) αφορά στην αναγνώριση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να πετύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή, απορρέει από τη στρατηγική κάθε επιχείρησης και γίνεται ακριβώς για να βοηθήσει την επιτυχή υλοποίησή της.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!