Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε έναν κρίσιμο τομέα του εμπλουτισμού και της διαφοροποίησης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η προσέγγιση έγινε συνδυαστικά τόσο όσον αφορά στο προσφερόμενο συνολικό τουριστικό προϊόν και τους προορισμούς, όσο και σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων και συγκεκριμένα διαμονής, εστίασης και οργάνωσης ταξιδιών. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η δευτερογενής έρευνα μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης συγκεκριμένων μελετών και ερευνών σχετικών με τον υπό μελέτη τομέα. Επίσης, παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα για την κατανόηση των εννοιών. Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, δεν έχει υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη του, κυρίως λόγω της δυσκολίας οριοθέτησης και προσέγγισης της έννοιας του εμπλουτισμού και της διαφοροποίησης. Η διαδικασία, η οποία αφορά στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση με παρεμβάσεις σε μια σειρά από συνδεόμενους τομείς, κάτι το οποίο την μετατρέπει σε αρκετά περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τον εμπλουτισμό αλλά και ευρύτερα την διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, του σύγχρονου επισκέπτη, καθώς και του ίδιου του προορισμού και των κατοίκων του.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!