Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου οδηγού προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού για το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης, την ανάδειξη των ωφελειών της και την καθοδήγηση των τουριστικών επιχειρήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Στη μελέτη μπορείτε να δείτε προτάσεις για την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ανακύκλωσης στον τομέα του τουρισμού.

Θα προτείνατε αυτό το περιεχόμενο σε κάποιον άλλο;

Επιλέξτε 1 έως 10 αστέρια για να το βαθμολογήσετε!